Pravilnik o bojevanju

Društva ljubiteljev srednjega veka 'Druščine zlate ostroge'

 
 

Splošna določila glede obnašanja v boju

 1. Compagnon se mora v boju ves čas razumno obnašati.

 2. Pristop h kakršnikoli dejavnosti bojne narave pod pokroviteljstvom društva je pod vplivom opojnih sredstev ali alkohola prepovedan.

 3. Pristop h kakršnikoli dejavnosti bojne narave pod pokroviteljstvom društva z namenom škodovati nasprotniku ali ga poškodovati, je prepovedan.

 4. Vsako obnašanje, ki namerno izkorišča nasprotnikovo viteško pojmovanje boja ali njegovo ozaveščenost glede varnosti v boju ali izkorišča nepošteno prednost, je prepovedano.

 5. Compagnon ne sme bojno dejstvovati proti nasprotniku, ki se nima možnosti obraniti, temveč mu mora dovoliti, da zavzame stav v boju ali boj preda.

 6. Namerno udarjanje v nezaščitene dele trupa je prepovedano.

 7. Druščina spoštuje in teži k pojmovanju bojnega dejstvovanja vseh zvrsti 15. stoletja evropske zgodovine.

 

Določila glede načina udejstvovanja v boju

 1. Moč vihtenja orožja mora biti primerna zvrsti bojnega udejstvovanja, pri čemer se mora vsak sodelujoč Compagnon zavedati osnovnih pojmov varnosti.

 2. Udarci se praviloma nakazujejo, kar pomeni, da niso izvedeni do stopnje kontakta, razen če ni po pravilih posameznega boja dogovorjeno drugače v namene učenja tehnik ali javnega nastopa.

 3. Sistem stopenj določa znanje in veščine, ki so potrebne za vsako stopnjo.

 

Splošna določila glede prireditev/ dogodkov

 1. Na vseh dogodkih bojne narave velja protokol, predpisan s strani Herolda društva, v kolikor zaradi dogovora z organizatorjem dogodka ni določeno drugače.

 2. Pred javnim dogodkom bojne narave knecht društva, herold društva in sodelujoči Compagnoni določijo minimalno stopnjo opremljenosti posameznih bojevnikov. Pri tem težijo k stopnji, ki je čim nižja v smislu zahtevnosti opreme, da bi lahko sodelovalo čimveč Compagnonov različnih stopenj, vendar je kriterij varnosti nespregledljiv.

 3. Ta pravila se lahko prilagodijo posameznemu dogodku, v kolikor se s spremembami strinjajo organizator in sodelujoči Compagnoni v posvetu s knechtom in heroldom.

 4. Za vsak dogodek bojne narave pod pokroviteljstvom društva Druščina zlate ostroge je s strani knechta določen Compagnon, ki skrbi za naslednje:

 • pregleda teren, na katerem bodo potekali boji, in se prepriča, če omogoča varno udejstvovanje sodelujočih Compagnonov in če je poskrbljeno za varnost morebitnih opazovalcev;

 • preveri, če imajo Compagnoni za svoje stopnje primerno opremo;

 • preveri, če je prisoten pribor za prvo pomoč.

 

Določila glede orožja in opreme

 1. Orožja morajo biti replike zgodovinskih orožij oziroma zasnovana na zgodovinskih dejstvih.

 2. Robovi in konice orožij ne smejo biti nabrušeni.

 3. Vsak Compagnon je dolžan skrbeti za svoje orožje in je odgovoren zanj.

 4. Kosi opreme morajo biti zasnovani na zgodovinski podlagi, morajo nuditi Compagnonu varnost pri udejstvovanju v bojnih dejavnostih ter morajo nuditi izgled, primeren posameznemu dogodku po mnenju knechta ali njegovega namestnika, herolda ter sodelujočih Compagnonov.

 5. Orožje in oprema Compagnonov na nastopih naj bi sledila smernici društva, ki nakazuje izgled primeren 15. stoletju evropske zgodovine, medtem ko lahko posamezen Compagnon goji in razvija svojemu interesu primernejšo persono izven 15. stoletja, pri čemer se posvetuje z upravnim svetom, da bi se izognil prevelikemu odstopanju od splošnega izbranega obdobja društva.

 

Določila glede vaditeljev

 1. Vsak vaditelj bo prostovoljno sprejel obveznost aktivnega načrtovanja in izvajanja treningov v Druščini za dobo enega šolskega leta. Vsak predčasen umik sme izvesti le ob soglasju upravnega sveta.

 2. Vsak vaditelj mora sprejeti obveznost izvajanja sorazmernega deleža vodenja treningov glede na ostale vaditelje.

 3. Vsakemu vaditelju posebej upravni svet potrdi status v tekočem letu.

 4. Vsak vaditelj bo že ob nastopu svojega statusa bil aktivno udeležen na seminarju nemške šole pri mojstru Kozi.

 5. Vsak vaditelj mora v trajanju statusa aktivno sodelovati na vsaj enemu seminarju srednjeveških bojnih veščin izven Druščine, priporočljivo pri mojstru Kozi.

 6. vsak vaditelj bo posedoval svoje orožje in opremo.

 7. Vsak vaditelj bo natančno poznal Pravilnik o bojevanju in z vsemi močmi pomagal knechtu Druščine pri izvajanju nalog.

 8. Vsak vaditelj bo poleg pomoči na treningih Druščine vsaj enkrat na teden vzdrževal raven svojega obvladanje Veščine in ga višal, če bo mogoče.

 9. Vsakemu vaditelju bo Druščina omogočila vsaj eden tedenski termin za vzdrževanje ravni vaditeljevega obvladanja Veščine.

 10. vsakemu vaditelju bo Druščina ob zaključku prvega leta vaditeljskega statusa darovala en kos zaščitne opreme v vrednosti prešite zaščitne opreme za trup, v vsakem nadaljnjem letu vaditeljskega statusa pa sporazumno sprejeto podporo v isti protivrednosti.